semnatura-posdru-top.png

Membri

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi si importante informatii.Alege o bona calificata!


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
  • Asociatia Bonelor
  • Asociatia Bonelor
  • Asociatia Bonelor
  • Asociatia Bonelor
Home Termeni si conditii

CONDI?II DE UTILIZARE


Prezentul website reprezint? o modalitate prin care se urm?re?te promovarea ocupa?iilor de bon? ?i babysitter, prin oferirea de informa?ii complete ?i practice pentru toate persoanele interesate.


CONDI?II GENERALE


Con?inutul, design-ul, precum ?i orice alt material care are leg?tur? cu website-ul apar?in website-ului, fiind protejate de legisla?ia privind proprietatea intelectual?.

Este interzis? reproducerea sau permisiunea utiliz?rii sau reproducerii materialelor prezentului website f?r? a de?ine o permisiune scris? din partea website-ului.

Prin accesarea prezentului website accepta?i termenii ?i condi?iile acestuia, a?a cum sunt prezentate mai jos.

Amdinistratorii acestui website pot modifica, suspenda, ad?uga oricnd, f?r? preaviz sau notificare condi?iile prezentului website, utilizatorul avnd posibilitatea verific?rii acestor termeni ?i condi?ii la accesarea website-ului.

Pentru modul de func?ionare a website-ului, Asocia?ia nu poate fi f?cut? responsabil? pentru niciun fel de daune cauzate direct sau indirect, ?i nici de eventuale disfunc?ionalit??i ale acestuia.

Asocia?ia nu poate fi f?cut? responsabil? pentru corectitudinea ?i acurate?ea datelor cu caracater personal ?i a datelor de contact oferite de persoanele interesate.

Drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor, impuse de prezentul acord, precum ?i toate efectele juridice pe care le produce utilizarea prezentului website vor fi interpretate ?i guvernate de legea romn? n vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre solu?ionare n fa?a instan?elor romne?ti.


PROTEC?IA VIE?II PRIVATE

Datele personale care permit identificarea sunt colectate de c?tre website-ul nostru n vederea furniz?rii unor servicii pentru d-voastr?, ?i vor fi utilizate doar n scopul declarat, f?r? a v? trimite mesaje nesolicitate ?i f?r? a fi transmise altor persoane.

Asocia?ia Na?ional? a Bonelor ?i Babysittere Profesioniste din Romnia este operator de date cu caracter personal, nregistrat la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

n conformitate cu Legea nr. 677 din 21/11/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucr?rii sunt prelucrate cu bun?-credin?? ?i n conformitate cu dispozi?iile legale n vigoare.

Informa?iile colectate sunt destinate d-voastr?, organiza?iilor profesionale n domeniu ?i viziatatorilor website-ului.

n ceea ce prive?te scopul colect?rii datelor, aceast? colectare se realizeaz? pentru a asigura furnizarea serviciilor de comunica?ii electronice, pentru a asigura oferirea serviciilor de consiliere pentru membrii Asocia?iei, pentru a facilita transmiterea de newsletter pentru membrii Asocia?iei ?i pentru oferirea de r?spunsuri (telefonic sau prin e-mail) la mesajele transmise de vizitatorii website-ului, respectiv, scopuri jurnalistice, informare, crearea unei baze de date care s? con?in? bonele ?i babysitterele din Romnia.

n conformitate cu Legea nr. 677 din 21/11/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, d-voastr? nu ave?i obliga?ia s? furniza?i aceste date, ns? nu ve?i putea ob?ine calitate de membru (n cazul n care dori?i s? adera?ia la Asocia?ie) sau ve?i fi n imposibilitatea de a fi contac?i n situa?ia solicit?rii unor r?spunsuri ori informa?ii cu privire la furnizarea serviciilor de comunicatii electronice, newsletter, respectiv, nu ve?i figura n baza de date cu privire la bonele ?i babysitterele din Romnia.

Completarea de catre d-voastr? a formularelor de pe acest site are semnifica?ia n?elegerii ?i accept?rii de cptre d-voastr? a modalit??ilor ?i condi?iilor de utilizare ?i prelucrare a acestor date, a?a cum sunt ele descrise n prezentele condi?ii de utilizare.

Conform Legii nr. 677 din 21/11/2001, orice persoan? vizat? are dreptul de a ob?ine de la operator, la cerere ?i n mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c? datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Persoana vizat? are dreptul de a se opune n orice moment, din motive ntemeiate ?i legitime legate de situa?ia sa particular?, ca date care o vizeaz? s? fac? obiectul unei prelucr?ri, cu excep?ia cazurilor n care exist? dispozi?ii legale contrare. n caz de opozi?ie justificat? prelucrarea nu mai poate viza datele n cauz?. Persoana vizat? are dreptul de a se opune n orice moment, n mod gratuit ?i f?r? nici o justificare, ca datele care o vizeaz? s? fie prelucrate n scop de marketing direct, n numele operatorului sau al unui ter?, sau s? fie dezv?luite unor ter?i ntr-un asemenea scop.

Facebook

Sprijina Asociatia ANBBPR

Contact

Contacteaza ANBBPR

Telefon : 021 323 68 68
Fax : 021 323 24 90